• Pierwszy slajd

    Od lat współpracujemy z największymi liderami na rynku ubezpieczeniowym, dzięki czemu oferujemy szeroki dostęp do produktów ubezpieczeniowych.
    U nas znajdziesz ofertę najbardziej odpowiadającą Twoim indywidualnym potrzebom!

  • Drugi slajd

Kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC

    Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) jest obowiązkowe dla wszystkich właścicieli pojazdów mechanicznych. Osoba, która pomimo ustawowego obowiązku nie zawarła umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego może zostać obciążona karą przez Uezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wysokość kary w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za niespełnienie powyższego obowiązku, począwszy od roku kontroli rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2012 r. stanowi równowartość:

a)  samochody osobowe - dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę;

b)  samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy  - trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę;

c)  pozostałe pojazdy - jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

   W przypadku posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy nie spełnili obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego, wysokość opłaty jest uzależniona od okresu pozostawania tego posiadacza bez ochrony ubezpieczeniowej w każdym roku kalendarzowym i wynosi odpowiednio:

a)  20 % opłaty w przypadku, gdy okres ten nie przekracza 3 dni;

b)  50 % opłaty w przypadku, gdy okres ten nie przekracza 14 dni;

c)  100 % opłaty w przypadku, gdy okres ten przekracza 14 dni.

    Jeżeli podmiot kontrolowany nie przedstawi dokumentów świadczących o tym, że okres, w którym nie posiadał ubezpieczenia jest krótszy niż 14 dni, nakładana jest kara w pełnej wysokości.

   Wysokość opłat za dany rok podawana jest przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny do publicznej wiadomości do dnia 3 stycznia każdego roku. Ponadto wniesienie opłaty nie zwalnia z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego.